[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات‌ در دیدار مردم پاکدشت - 1383/11/10
عنوان فیش : ظرفیت درون‌زا
کلیدواژه(ها) : ظرفیت درون‌زا
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
ملت ایران آزمایش بزرگ انتخابات را هم در پیش دارد. ایران ظرفیت های بزرگی دارد؛ بیش از هفتاد میلیون جمعیت، با این همه امكانات، با این همه استعداد، با این همه زمینه ی كار؛ كه در هر بخشی وقتی یك مدیر خوب وجود دارد، انسان می بیند چقدر كار در آن جا به وجود می آید و چقدر گشایش برای مردم پیدا می شود. در هر بخشی كه یك مدیر دلسوز، كارآمد، مؤمن و انقلابی سر كار است، انسان آثار و بركات آن را مشاهده می كند. سرتاسر كشور ما این طور است. ما ملت بزرگی هستیم؛ كشور بابركتی هستیم؛ خداوند امكانات خوبی داده؛ با این امكانات، از اول انقلاب تا امروز كارهای بسیار بزرگی هم شده است؛ ولی ما هنوز در شروع كار هستیم؛ چون كارهای بزرگ، زمانبر است.