[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از رؤسای دانشگاه‌ها - 1383/10/17
عنوان فیش : فرهنگ
کلیدواژه(ها) : فرهنگ
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
فرهنگ هر کشور، بستر اصلی حرکت عمومی آن کشور است.