[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار مسئولان سازمان صدا و سیما‌‌ - 1383/09/11
عنوان فیش : طنز, صدا و سیما, سازمان صدا و سیما, صدا و سیما
کلیدواژه(ها) : طنز, صدا و سیما, سازمان صدا و سیما, صدا و سیما
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
طنز، یعنی مطلب مهمِ جدی که با زبان شوخی بیان می‌شود؛ محتوا و معنایی در آن هست، منتها به زبان شوخی.

مربوط به :بیانات در دیدار مسئولان سازمان صدا و سیما‌‌ - 1383/09/11
عنوان فیش : صدا و سیما, سازمان صدا و سیما, صدا و سیما, کیفیت برنامه های صدا و سیما
کلیدواژه(ها) : صدا و سیما, سازمان صدا و سیما, صدا و سیما, کیفیت برنامه های صدا و سیما
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
در همه‌ی برنامه‌ها نگرش به محتوا را الزامی کنید؛ همه‌ی برنامه‌های شما باید پیام داشته باشد.

مربوط به :بیانات در دیدار مسئولان سازمان صدا و سیما‌‌ - 1383/09/11
عنوان فیش : گفتمان‌سازی, صدا و سیما, سازمان صدا و سیما, صدا و سیما
کلیدواژه(ها) : گفتمان‌سازی, صدا و سیما, سازمان صدا و سیما, صدا و سیما
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
به‌وسیله‌ی برنامه‌های خوب و برنامه‌سازی‌های خوب، گفتمان‌های مورد نیاز جامعه را - كه گاهی باید موضوعی را به شكل گفتمان عمومی درآورد - تامین و تضمین كنید.

مربوط به :بیانات در دیدار مسئولان سازمان صدا و سیما‌‌ - 1383/09/11
عنوان فیش : صدا و سیما, سازمان صدا و سیما, صدا و سیما, کیفیت برنامه های صدا و سیما
کلیدواژه(ها) : صدا و سیما, سازمان صدا و سیما, صدا و سیما, کیفیت برنامه های صدا و سیما
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
ماموریت محوری رسانه ی ملی عبارت است از مدیریت و هدایت فكر، فرهنگ، روحیه، اخلاق رفتاری جامعه، جهت‌دهی به فكر و فرهنگ عمومی، آسیب‌زدایی از فكر و فرهنگ و اخلاق جامعه، تشویق به پیشرفت- یعنی روحیه دادن- و زدودن احساس عقب‌ماندگی.

مربوط به :بیانات در دیدار مسئولان سازمان صدا و سیما‌‌ - 1383/09/11
عنوان فیش : تولید علم, سلاح ارتباطات رسانه‌‌ای, صدا و سیما, صدا و سیما, تولید فکر
کلیدواژه(ها) : تولید علم, سلاح ارتباطات رسانه‌‌ای, صدا و سیما, صدا و سیما, تولید فکر
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
رسانه می‌تواند در نهضت تولید علم و فكر و نظریه و اندیشه در زمینه‌های مختلف- چه در زمینه‌ی فنی و چه در زمینه‌ی انسانی و غیره- نقش ایفا كند.