[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار مسئولان دستگاه قضایی - 1383/04/07
عنوان فیش : حکومت‎ اسلامی, استبداد, اتکای نظام اسلامی به مردم, نظام جمهوری اسلامی ایران
کلیدواژه(ها) : حکومت‎ اسلامی, استبداد, اتکای نظام اسلامی به مردم, نظام جمهوری اسلامی ایران
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
نظام اسلامی درمقابل مردم قرار ندارد؛مقابله‌ی حکومت و مردم مربوط به ادبیات نظامهای استبدادی و دیکتاتوری است.