[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات پس از بازدید از سازمان صدا‌ و ‌سیما - 1383/02/28
عنوان فیش : اتقان کاری
کلیدواژه(ها) : اتقان کاری
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
کار تحقیقی خیلی مهم است. کاری که از روی تحقیق و عالمانه باشد، حتی برای مردم عامی که عالم هم نیستند، ارزش و جاذبه‏ی بیشتری دارد. البته کار عالمانه به معنای قلنبه سلنبه‏گویی نیست، بلکه کار عالمانه، یعنی کار مُتقن‏ و صحیح؛ و لو اینکه با زبان همه‏کس‏فهم و مردمی گفته شود. همچنان که شنیده‏اید، در همه‏ی زمینه‏های تحقیقات علمی، بودجه‏های کلانی در برخی از کشورهای پیشرفته گذاشته می‏شود. تحقیق در زمینه‏های مفاهیم فرهنگی و مسائل گوناگونی که رسانه‏ی ملی با آن‏ها سروکار دارد، از جمله کارهای بسیار مهم است.