[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از کشاورزان - 1382/10/14
عنوان فیش : صادرات غیرنفتی, ثبات سیاست‌ها
کلیدواژه(ها) : صادرات غیرنفتی, ثبات سیاست‌ها
نوع(ها) : جستار, فیش موضوعی

متن فیش :
یكی از اساسی‌ترین كارها این است كه در باب كشاورزی و محصولات كشاورزی، سیاستها ثابت، ماندگار و پیگیری شده باشد و به مسائل تولیدكنندگان كشاورزی رسیدگی شود. این‌طور نباشد كه یك سال ما به‌خاطر كمبود پیاز، پیاز وارد كنیم؛ اما سال بعد كه كشاورز ما پیاز تولید كرد، این محصول در انبارها بپوسد. كشور ما مستعدّ است. دیدید سال گذشته بحمداللَّه بارندگیِ خوبی شد و كشور تقریباً در تولید گندم خودكفا گردید. این همان چیزی بود كه من تأكید می‌كردم و بحمداللَّه مسؤولان، خودكفایی گندم را دنبال كردند. البته گندم یكی از موادِ لازم ماست؛ در بقیه مواد لازم مثل لبنیات، روغن و گوشت هم باید كشور كاملاً خودكفا و غنی شود و بتواند این محصولات را صادر كند. ما باید این مسأله را دنبال كنیم، و این به نظر ما كاملاً ممكن است.