[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان - 1381/09/07
عنوان فیش : دانشگاه‏, دانشجو, جنبش دانشجویی
کلیدواژه(ها) : دانشگاه‏, دانشجو, جنبش دانشجویی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
این‌جانب نسبت به محیط دانشگاه و حرکت دانشجویی خوشبینم.