[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :پیام به اجلاس سراسری نماز - 1380/06/15
عنوان فیش : نماز جمعه
کلیدواژه(ها) : نماز جمعه
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
نمازهای جمعه باید پایگاه جذب و نصیحت و تعلیم باشد.