[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :مصاحبه با خبرنگار صداوسیما پس از شرکت در انتخابات هشتمین دوره ریاست جمهوری - 1380/03/18
عنوان فیش : رئیس جمهوری اسلامی ایران, قوه مجریه‏
کلیدواژه(ها) : رئیس جمهوری اسلامی ایران, قوه مجریه‏
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
بازوی اجرایی نظام، دولت و رئیس جمهور است.