[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :پیام به سی‌وپنجمین نشست اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا - 1379/06/26
عنوان فیش : حضور قلب
کلیدواژه(ها) : حضور قلب
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
نماز، آنگاه كه با حال و حضور و آداب، گزارده شود، روح آدمی را بهنیازمندی ذاتی وی آشنا می‌سازد، و ریشه‌ی كبر و تفاخر و جبروت موهوم را دردرون او می‌سوزاند