[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار کارگران و معلمان - 1379/02/14
عنوان فیش : روز معلم, کارگر, کار, معلمان
کلیدواژه(ها) : روز معلم, کارگر, کار, معلمان
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
معلمان و کارگران انسانهایی هستند که عمر خود را در کاری صرف می‌کنند که آن کار پیش خدای متعال گرامی و عزیز است.