[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در پی حادثه کوی دانشگاه تهران در سال ۷۸ - 1378/04/21
عنوان فیش : جوان
کلیدواژه(ها) : جوان
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
جوانان این كشور فرزندان من هستند و هرگونه چیزی كه برای این مجموعه‌ها مایه‌ی اضطراب و ناراحتی و اشتباه در فهم باشد، برای من بسیار سخت و سنگین است.

مربوط به :بیانات در پی حادثه کوی دانشگاه تهران در سال ۷۸ - 1378/04/21
عنوان فیش : جوان
کلیدواژه(ها) : جوان
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
وقتی جوان مملكت هوشیارانه، با تدبیر، با حلم و با توجه به موقعیتها، حرف بزند و تصمیم بگیرد و عمل كند، كشور گلستان خواهد شد.