[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دانشگاه دریایی امام خمینی(ره) و دانشگاه دریایی سپاه - 1378/02/29
عنوان فیش : اقتدار معنوی
کلیدواژه(ها) : اقتدار معنوی
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
تنها راه نجات ملتها، اتّكای به خود، استقلال كامل و فراهم آوردن عناصر بقا و اقتدار در خود است؛ نه فقط اقتدار ظاهری و مادّی، بلكه اقتدار معنوی و روحی و فكری و ارادی.