[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دانشگاه دریایی امام خمینی(ره) و دانشگاه دریایی سپاه - 1378/02/29
عنوان فیش : نوآوری و شکوفایی
کلیدواژه(ها) : نوآوری و شکوفایی
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
تقوا در زندگی امام بزرگوارِ ما صرفاً به معنای انجام کارهای عبادی نبود؛ تقوا در همه‌ی امور بود. تقوا یعنی مراقب درستیِ کار و عمل؛ بخصوص در آن‌جایی که به مسائل مهم ارتباط می‌یابد. درس و معاشرت و حضور در مرکز تحصیلی و حضور در میان جامعه و خانواده و محیطهای زندگی هم مظهر تقواست. در همه‌ی اینها شما به عنوان یک جوان برگزیده - که برای یکی از مهمترین کارهای این کشور انتخاب و پذیرفته شده‌اید - باید آن را در مقابل خودتان قرار دهید. تقوا یعنی مراقبت از رفتار و گفتارتان، با همان روحیه‌ی نوآوری و ابتکار و فعّال بودن و نشاط جوانی. وقتی تقوا با روحیه‌ی جوانی و به کار بردن استعدادهایی که در شما وجود دارد، همراه شود، معجزه‌ها خواهد آفرید.