[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از کارگران و معلمان - 1378/02/15
عنوان فیش : کارگر, مردم, تکریم کار و کارگر
کلیدواژه(ها) : کارگر, مردم, تکریم کار و کارگر
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
مردم باید قدر کارِ کارگر را بدانند. البته این را بدانید که خدا قدر می‌داند: «و سیری اللَّه عملکم و رسوله»