[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار مردم قم - 1393/10/17
عنوان فیش : قوه مجریه‏, وظیفه دولت, اعتماد به مردم, اقتدار درون‌زا
کلیدواژه(ها) : قوه مجریه‏, وظیفه دولت, اعتماد به مردم, اقتدار درون‌زا
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
دولتىها هم بدانند که آنچه میتواند آنها را بر انجام وظیفهى خودشان قادر کند تکیه بر نیروى داخلى است؛ تکیه بر نیروى مردم است.

مربوط به :بیانات در دیدار مردم قم - 1393/10/17
عنوان فیش : اقتدار درون‌زا, کارگزاران نظام, وابستگی, قوه مجریه‏, قوه مجریه‏
کلیدواژه(ها) : اقتدار درون‌زا, کارگزاران نظام, وابستگی, قوه مجریه‏, قوه مجریه‏
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
من بارها این را عرض کردم در جلسات عمومى و همچنین در جلسات خصوصى با مسئولین دولتى، نگاهشان به دست بیگانه نباشد.