[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از زنان - 1376/07/30
عنوان فیش : زن, عفت, حقوق زن
کلیدواژه(ها) : زن, عفت, حقوق زن
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
هر حرکتی که برای دفاع از زنان انجام می‌گیرد، باید رکن اصلی آن رعایت عفاف زن باشد.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از زنان - 1376/07/30
عنوان فیش : عفت, زن
کلیدواژه(ها) : عفت, زن
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
نباید بگذارند عفّت زن - که مهمترین عنصر برای شخصیت زن است - مورد بی‌اعتنایی قرار گیرد.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از زنان - 1376/07/30
عنوان فیش : عفت, زن
کلیدواژه(ها) : عفت, زن
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
عفت زن، مایه‌ی احترام و شخصیت اوست.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از زنان - 1376/07/30
عنوان فیش : حجاب, رابطه زن و مرد, عفت
کلیدواژه(ها) : حجاب, رابطه زن و مرد, عفت
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
این مساله‌ی حجاب و محرم و نامحرم و نگاه كردن و نگاه نكردن، همه به خاطر این است كه قضیه‌ی عفاف در این بین سالم نگه داشته شود.