[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از پرستاران - 1376/06/19
عنوان فیش : استبداد, استکبار, زوال باطل
کلیدواژه(ها) : استبداد, استکبار, زوال باطل
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
استکبار و تفرعنِ بشری و استبداد نسبت به ملتها، در عالم باقی‌ماندنی نیست.