[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار کارگزاران نظام - 1376/02/06
عنوان فیش : کارگزاران نظام, ارتباط با مردم
کلیدواژه(ها) : کارگزاران نظام, ارتباط با مردم
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
عزیزان من! عاملی که پشتوانه‌ی حقیقی این مسؤولیّتهاست، همین ارتباط با مردم است.

مربوط به :بیانات در دیدار کارگزاران نظام - 1376/02/06
عنوان فیش : محبت, کارگزاران نظام, ارتباط با مردم
کلیدواژه(ها) : محبت, کارگزاران نظام, ارتباط با مردم
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
محبّت و ارتباط مردم، یک امر دوجانبه است. باید از طرفِ مسؤولان در همه‌ی سطوح، به مردم پاسخ داده شود.

مربوط به :بیانات در دیدار کارگزاران نظام - 1376/02/06
عنوان فیش : مردم, کارگزاران نظام, ارتباط با مردم
کلیدواژه(ها) : مردم, کارگزاران نظام, ارتباط با مردم
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
مسوولان و زمامداران امور كشور، به تمام معنى كلمه، با مردم مرتبط و متصلند.

مربوط به :بیانات در دیدار کارگزاران نظام - 1376/02/06
عنوان فیش : ارتباط با مردم
کلیدواژه(ها) : ارتباط با مردم
نوع(ها) : فیش موضوعی

متن فیش :
در همه زمینه‌ها و در همه میدانها و در بخشهای مختلف، مسؤولان در هرجا که هستند، باید کاری کنند که این ارتباط و علقه با مردم و این پیوند و این اعتماد، حفظ شود و ولایت به معنای حقیقی کلمه - که اسلام آن را خواسته است - تحقّق پیدا کند. این که باشد، همه سلاحهای دشمن، به‌کلّی کُند خواهد بود.

مربوط به :بیانات در دیدار کارگزاران نظام - 1376/02/06
عنوان فیش : ارتباط با مردم
کلیدواژه(ها) : ارتباط با مردم
نوع(ها) : فیش موضوعی

متن فیش :
عزیزان من! عاملی که پشتوانه حقیقی ... مسؤولیّتهاست، همین ارتباط با مردم است. اگر میبینید که نظام، حقیقتاً در مقابل تهدیدهای خارجی قوی است، به خاطر این نیست که نظام، ابزار قدرتی دارد که از ابزارهای قدرت مادّی کشورهای ابرقدرت بالاتر است، یا یک ثروت مثلاً آن چنانی، یا یک سلاح پیچیده آن چنانی در اختیار دارد. واقعیّت که این نیست. امّا در عین حال، شما میبینید که نظام سیاسی اسلام، آن چنان مستحکم و قوی است که قویترین نظامهای عالم هم، هنگامی که با آن مواجه میشوند، هم احساس میکنند که نظام جمهوری اسلامی قوی است و هم اقرار به این معنا میکنند؛ یعنی آن قدری نیست که بشود آن را انکار کرد و پنهان نمود.

مربوط به :بیانات در دیدار کارگزاران نظام - 1376/02/06
عنوان فیش : ارتباط با مردم
کلیدواژه(ها) : ارتباط با مردم
نوع(ها) : فیش موضوعی

متن فیش :
امیرالمؤمنین علیه الصّلاة والسّلام که مظهر ولایتِ اسلام و مصداق کامل ولىّ‌ای است که برای مردم مشخّص شده است، در هیچ برهه‌ای، از ... حالت ارتباط و اتّصال و انسجام با مردم خالی نبوده است. نه در دورانی که او را عملاً از حکومت کنار گذاشتند و مردم را از او به عنوان ارتباطِ حکومتی جدا کردند؛ یعنی عملاً حکومت را از او گرفتند، ولایت و حکومت و فرماندهی و حکمرانی ای که در اسلام، از آن به «ولایت» تعبیر میشود و حقّ او بود از او سلب کردند - البته ولایت معنوی، آن چیزی که در امامت تشیّع فرض شده است و وجود دارد، در هر حال هست و بسته به ولایت ظاهری نیست - و نه در دوره‌های دیگر، از ارتباط و اتّصال با مردم خالی نبوده است. در همان وقت هم امیرالمؤمنین یکی از آحاد ملت و جزو مردم است. منزوی و منعزل و کناره‌جوی از مردم نیست. آن وقتی هم که به حکومت میرسد، یک حاکم به تمام معنا مردمی است.

مربوط به :بیانات در دیدار کارگزاران نظام - 1376/02/06
عنوان فیش : ارتباط با مردم
کلیدواژه(ها) : ارتباط با مردم
نوع(ها) : فیش موضوعی

متن فیش :
اسلام، حکومت را با تعبیر «ولایت» بیان میکند و شخصی را که در رأس حکومت قرار دارد، به عنوان والی، ولىّ، مولا - یعنی اشتقاقات کلمه ولایت - معرفی میکند. معنای آن چیست؟ معنای آن، این است که در نظام سیاسی اسلام، آن کسی که در رأس قدرت قرار دارد و آن کسانی که قدرتِ حکومت بر آنها در اختیار اوست، ارتباط و اتّصال و پیوستگىِ جدایی ناپذیری ازهم دارند. این، معنای این قضیه است. این، فلسفه سیاسی اسلام را در مسأله حکومت برای ما معنا میکند. هر حکومتی که این طور نباشد، این ولایت نیست؛ یعنی حاکمیتی که اسلام پیش‌بینی کرده است، نیست. اگر فرض کنیم در رأس قدرت، کسانی باشند که با مردم ارتباطی نداشته باشند، این ولایت نیست. اگر کسانی باشند که رابطه آنها با مردم، رابطه ترس و رعب و خوف باشد - نه رابطه محبّت و التیام و پیوستگی - این ولایت نیست. اگر کسانی با کودتا بر سر کار بیایند، این ولایت نیست. اگر کسی با وراثت و جانشینىِ نَسَبی - منهای فضایل و کیفیّات حقیقی که در حکومت شرط است - در رأس کار قرار گیرد، این ولایت نیست. ولایت، آن وقتی است که ارتباط والی یا ولىّ، با مردمی که ولایتِ بر آنهاست، یک ارتباط نزدیک، صمیمانه، محبّت‌آمیز و همان طوری که در مورد خود پیامبر وجود دارد - یعنی «بعث فیهم رسولا من انفسهم» یا «بعث منهم» : از خود آنها کسی را مبعوث کرده است - باشد؛ یعنی از خود مردم کسی باشد که عهده‌دار مسأله ولایت و حکومت باشد. اساس کار در حاکمیت اسلام این است.
البته معیارها سر جای خود محفوظ است. اگر کسی همین ارتباط با مردم را بدون داشتن آن معیارهای واقعی پیدا کرد، این باز هم ولایت نیست و این ملاکها را ندارد؛ اگر چه ممکن است بُعد دیگری را داشته باشد. پس، علاوه بر آن معانی حقیقیای که وجود دارد، حکومت در اسلام، حکومت ولایی است و ولایت یعنی حکومت، که با این تعبیر لطیف و متناسب با شخصیت و شرافت انسان بیان شده است. در اسلام، چون افراد جامعه و افراد انسان، در حساب سیاسی اسلام به حساب میآیند، در واقع همه چیز مردمند. مردم هستند که شخصیت و خواست و مصالح و همه چیز آنها، در نظام سیاسی اسلام به حساب می‌آید. آن وقت، ولایت الهی، با چنین حضوری از مردم معنا میدهد. حقیقت ولایت الهی این است: ارتباط با مردم.

مربوط به :بیانات در دیدار کارگزاران نظام - 1376/02/06
عنوان فیش : ارتباط با مردم
کلیدواژه(ها) : ارتباط با مردم
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
اگر فرض کنیم در رأس قدرت، کسانی باشند که با مردم ارتباطی نداشته باشند، این ولایت نیست.

مربوط به :بیانات در دیدار کارگزاران نظام - 1376/02/06
عنوان فیش : ارتباط با مردم
کلیدواژه(ها) : ارتباط با مردم
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
امیرالمؤمنین علیه الصّلاة والسّلام که مظهر ولایتِ اسلام و مصداق کامل ولىّ‌ای است که برای مردم مشخّص شده است، در هیچ برهه‌ای، از حالت ارتباط و اتّصال و انسجام با مردم خالی نبوده است.

مربوط به :بیانات در دیدار کارگزاران نظام - 1376/02/06
عنوان فیش : ارتباط با مردم
کلیدواژه(ها) : ارتباط با مردم
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
عاملی که پشتوانه حقیقی مسؤولیّتهاست، ارتباط با مردم است.

مربوط به :بیانات در دیدار کارگزاران نظام - 1376/02/06
عنوان فیش : ارتباط با مردم
کلیدواژه(ها) : ارتباط با مردم
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
نیروهای مسلح ارتباطتان با نظام و با این سیل عظیم مردم را هرچه مستحکم‌تر کنید مردم دلگرم میشونداز اینکه ببینند نیروهای مسلّح با آنها، در کنار آنها، پیشرو آنها، حافظ آنها هستند.