[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در اجتماع بزرگ مردم اهواز - 1375/12/18
عنوان فیش : عدالت اجتماعی
کلیدواژه(ها) : عدالت اجتماعی
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
اما قدم چهارمی که وجود دارد، نوسازی معنوی ایران است؛ یعنی استقرار عدالت اجتماعی به معنای کامل. البته این قدم چهارم هم برداشته شده است؛ منتها باید روزبه‌روز شتاب بیشتری پیدا کند. در یک نظام اجتماعی، عدل از همه‌ی چیزها بالاتر و باارزشتر است. عدالت، هدف تشکیل نظامهای الهی و فرستادن پیامبران خداست. عدالت، از بین رفتن تبعیض و فقر و جهل و محرومیت و نادانیهای نفوذ و رسوب کرده در اذهان بخشی از مردم در گوشه و کنار کشور، چیزهایی است که باید انجام گیرد. ما اگر سازندگی را باز هم پیش ببریم، اما در جهت استقرار عدالت و از بین بردن تبعیض و ایجاد برابری حقوق و احیای کرامت زن و مرد مسلمان فعالیتی نکنیم، موفقیتی به دست نیاورده‌ایم. موفقیت، آن وقتی است که بتوانیم معنویت و دین و اخلاق و عدالت و معرفت و سواد و تواناییهای گوناگون را در میان جامعه مستقر کنیم.

مربوط به :بیانات در اجتماع بزرگ مردم اهواز - 1375/12/18
عنوان فیش : وحدت کلمه
کلیدواژه(ها) : وحدت کلمه
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
در سرتاسر کشور اسلامی ما و میان همه‌ی این ملت سرافراز، آن چیزی که از روز اول انقلاب، بلکه از پیش از انقلاب تا امروز، موجب شده است که دشمن نتواند هدفهای خود را عملی کند، عبارت از وحدت کلمه‌ی اقشار مختلف مردم است؛ یعنی اتحاد همه‌ی قومیتهای ایرانی، همه‌ی برادران و خواهران، همه‌ی قشرها، همه‌ی لهجه‌ها، همه‌ی زبانها، همه‌ی استانها؛ وحدت بر محور افکار و رهنمودهای انقلابی اسلام که به وسیله‌ی امام بزرگوار مطرح شد و پایه‌های این حکومت و این نظام را به وجود آورد و به فضل پروردگار از روز اول، روحانیت مبارز و انقلابی و مردمی، ذهنها را با این افکار آشنا کرد. این، توصیه و حرف اول من به شما مردم عزیز خوزستان است. شما بحمدالله از خود خوزستان، روحانیت انقلابی و خوش‌سابقه و امتحان داده‌ی خوبی در این استان دارید. شرط اصلی این وحدت در استان برقرار است؛ یعنی عناصر مؤمن در سرتاسر استان، این وحدت را تجربه کرده‌اند. باید وحدت کلمه را همچنان که در گذشته بوده است، حفظ کنید. زبان و لغت و قومیت و نژاد در استان، هیچ نباید به این یکپارچگی صفوف شما مردم عزیز اندکی خدشه وارد کند.

مربوط به :بیانات در اجتماع بزرگ مردم اهواز - 1375/12/18
عنوان فیش : اتحاد ملی و انسجام اسلامی
کلیدواژه(ها) : اتحاد ملی و انسجام اسلامی
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
در سرتاسر کشور اسلامی ما و میان همه‌ی این ملت سرافراز، آن چیزی که از روز اول انقلاب، بلکه از پیش از انقلاب تا امروز، موجب شده است که دشمن نتواند هدفهای خود را عملی کند، عبارت از وحدت کلمه‌ی اقشار مختلف مردم است؛ یعنی اتحاد همه‌ی قومیتهای ایرانی، همه‌ی برادران و خواهران، همه‌ی قشرها، همه‌ی لهجه‌ها، همه‌ی زبانها، همه‌ی استانها؛ وحدت بر محور افکار و رهنمودهای انقلابی اسلام که به وسیله‌ی امام بزرگوار مطرح شد و پایه‌های این حکومت و این نظام را به وجود آورد و به فضل پروردگار از روز اول، روحانیت مبارز و انقلابی و مردمی، ذهنها را با این افکار آشنا کرد. این، توصیه و حرف اول من به شما مردم عزیز خوزستان است. شما بحمدالله از خود خوزستان، روحانیت انقلابی و خوش‌سابقه و امتحان داده‌ی خوبی در این استان دارید. شرط اصلی این وحدت در استان برقرار است؛ یعنی عناصر مؤمن در سرتاسر استان، این وحدت را تجربه کرده‌اند. باید وحدت کلمه را همچنان که در گذشته بوده است، حفظ کنید. زبان و لغت و قومیت و نژاد در استان، هیچ نباید به این یکپارچگی صفوف شما مردم عزیز اندکی خدشه وارد کند. این، آن مطلب مهمتر و اساسی‌تر است.

مربوط به :بیانات در اجتماع بزرگ مردم اهواز - 1375/12/18
عنوان فیش : خوزستان, دفاع مقدس
کلیدواژه(ها) : خوزستان, دفاع مقدس
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
بیش از همه‌ی مردم کشور، مردم استانهای مرزی و بیش از همه‌ی استانهای مرزی، استان خونبار خوزستان، رنج جنگ را تحمّل کرد.

مربوط به :بیانات در اجتماع بزرگ مردم اهواز - 1375/12/18
عنوان فیش : عدالت اجتماعی, عدل, جامعه
کلیدواژه(ها) : عدالت اجتماعی, عدل, جامعه
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
در یک نظام اجتماعی، عدل از همه‌ی چیزها بالاتر و باارزشتر است.

مربوط به :بیانات در اجتماع بزرگ مردم اهواز - 1375/12/18
عنوان فیش : عدالت, انبیای الهی
کلیدواژه(ها) : عدالت, انبیای الهی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
عدالت، هدف تشکیل نظامهای الهی و فرستادن پیامبران خداست.

مربوط به :بیانات در اجتماع بزرگ مردم اهواز - 1375/12/18
عنوان فیش : عدالت‏خواهی, مردم, ظلم, ظلم‌‏ستیزی
کلیدواژه(ها) : عدالت‏خواهی, مردم, ظلم, ظلم‌‏ستیزی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
خدا را شکر می‌کنیم که مردم ما عدالتخواهند و با تبعیض ، ظلم ، زور و خصوصیاتی که متعلّق به یک جامعه‌ی طاغوتی است، مخالفند؛ باید هم مخالف باشند.

مربوط به :بیانات در اجتماع بزرگ مردم اهواز - 1375/12/18
عنوان فیش : مردم, اقوام ایرانی, قومیت‌گرایی, اتحاد ملی و انسجام اسلامی, وسیله‌‏ی وحدت و اتحاد, وحدت
کلیدواژه(ها) : مردم, اقوام ایرانی, قومیت‌گرایی, اتحاد ملی و انسجام اسلامی, وسیله‌‏ی وحدت و اتحاد, وحدت
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
مردم، عجم و عرب ندارند. مردم در دوران انقلاب، مثل پاره‌های فولاد در مقابل دشمن ایستادند. خصوصیت این مردم، مسلمان بودن، ایرانی بودن، ایستادگی در مقابل متجاوز و در کنار هم بودن است.

مربوط به :بیانات در اجتماع بزرگ مردم اهواز - 1375/12/18
عنوان فیش : وحدت کلمه, وحدت, اقوام ایرانی, قومیت‌گرایی, خوزستان
کلیدواژه(ها) : وحدت کلمه, وحدت, اقوام ایرانی, قومیت‌گرایی, خوزستان
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
باید وحدت کلمه را همچنان که در گذشته بوده است، حفظ کنید. زبان و لغت و قومیت و نژاد در استان خوزستان، هیچ چیزی نباید به این یکپارچگی صفوف شما مردم عزیز اندکی خدشه وارد کند.

مربوط به :بیانات در اجتماع بزرگ مردم اهواز - 1375/12/18
عنوان فیش : حقوق زن
کلیدواژه(ها) : حقوق زن
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
در یک نظام اجتماعی، عدل از همه‏ی چیزها بالاتر و باارزش‏تر است. عدالت، هدف تشکیل نظامهای الهی و فرستادن پیامبران خداست. عدالت، از بین رفتن تبعیض و فقر و جهل و محرومیت و نادانیهای نفوذ و رسوب کرده در اذهان بخشی از مردم در گوشه و کنار کشور، چیزهایی است که باید انجام گیرد. ما اگر سازندگی را بازهم پیش ببریم، اما در جهت استقرار عدالت و از بین بردن تبعیض و ایجاد برابری حقوق و احیای کرامت زن و مرد مسلمان فعّالیتی نکنیم، موفقیّتی به دست نیاورده‏ایم. موفقیّت، آن وقتی است که بتوانیم معنویّت و دین و اخلاق و عدالت و معرفت و سواد و تواناییهای گوناگون را در میان جامعه مستقر کنیم.

مربوط به :بیانات در اجتماع بزرگ مردم اهواز - 1375/12/18
عنوان فیش : اخلاق اجتماعی
کلیدواژه(ها) : اخلاق اجتماعی
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
اما قدم چهارمی که وجود دارد، نوسازی معنوی ایران است؛ یعنی استقرار عدالت اجتماعی به معنای کامل. البته این قدم چهارم هم برداشته شده است؛ منتها باید روز به روز شتاب بیشتری پیدا کند. در یک نظام اجتماعی، عدل از همه‏ی چیزها بالاتر و باارزش‏تر است. عدالت، هدف تشکیل نظامهای الهی و فرستادن پیامبران خداست. عدالت، از بین رفتن تبعیض و فقر و جهل و محرومیت و نادانیهای نفوذ و رسوب کرده در اذهان بخشی از مردم در گوشه و کنار کشور، چیزهایی است که باید انجام گیرد. ما اگر سازندگی را بازهم پیش ببریم، اما در جهت استقرار عدالت و از بین بردن تبعیض و ایجاد برابری حقوق و احیای کرامت زن و مرد مسلمان فعّالیتی نکنیم، موفقیّتی به دست نیاورده‏ایم. موفقیّت، آن وقتی است که بتوانیم معنویّت و دین و اخلاق و عدالت و معرفت و سواد و تواناییهای گوناگون را در میان جامعه مستقر کنیم.
البته نظام جمهوری اسلامی، از روز اوّل این شعار را داده و به دنبال آن حرکت کرده است. خدا را شکر می‏کنیم، دستگاه‏هایی که ظلم و تبعیض از وجودشان می‏تراوید و ناشی می‏شد، در این مملکت از بین رفتند. پادشاهی، دستگاه پادشاهی، دستگاه‏های زورگویی، دستگاه‏های فرعونی، دستگاه‏های اشرافیگری، دستگاه‏هایی که همه‏ی همّتشان تأمین دنیای خود به قیمت نابود کردن دنیا و آخرت دیگران بود، نابود شدند و از بین رفتند. امروز ملاک، دین و تقوا و اخلاق است. جوان و زن و مرد و اقوام مختلف ما، همه به دنبال معنویّتند و به فضل پروردگار، مسئولان کشور و دولتمردان ما، به دنبال استقرار عدالتند. این، آن قدم چهارم است. این، قدم اصلی و کار اساسی است، تا بتوانیم جامعه‏ی اسلامی را یک جامعه‏ی عادلانه- به معنای حقیقی- قرار دهیم. خدا را شکر می‏کنیم که مردم ما عدالتخواهند و با تبعیض و ظلم و زور و خصوصیاتی که متعلّق به یک جامعه‏ی طاغوتی است، مخالفند؛ باید هم مخالف باشند.

مربوط به :بیانات در اجتماع بزرگ مردم اهواز - 1375/12/18
عنوان فیش : حمایت از تولید ملی
کلیدواژه(ها) : حمایت از تولید ملی
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
ما یک دوره‏ی انقلاب را پشت سر گذاشته‏ایم که تجربه‏ی بسیار دشواری بود. امروز دنیای اسلامی، از تجربه‏ی انقلابِ ملت ایران استفاده می‏کند و قدمهای این ملت را در بسیاری از قضایای خود دنبال می‏نماید. خیلی‏ها در دنیا از ملت ایران تقلید می‏کنند. بعد از آن، مرحله‏ی دفع هجوم دشمن را گذرانیدیم که مرحله‏ی بسیار سختی بود. گفتم که دشمن هجوم آورد؛ با این نیّت که شاید بتواند انقلاب را به زانو درآورد و ملت ایران را از انقلاب خود پشیمان کند. فکر ساده‏لوحانه‏ای بود؛ اما این فکر را معمولًا مستکبران عالم نسبت به ملتهایی که به‏پاخاسته‏اند، می‏کنند. این اشتباه را تقریباً نسبت به همه مرتکب می‏شوند. البته بعضی از ملتها شکست می‏خورند و بعضی دیگر در مقابل هجوم نظامی دشمنان- که معمولًا با برنامه‏ریزی بین‏المللی همراه است- عقب‏نشینی می‏کنند؛ اما ملت ما در آن مرحله هم بحمد اللّه پیش رفت و موفّق شد و یادگار باارزشی در تاریخ جهان و تاریخ ملتهای بپاخاسته بجا گذاشت. این هم مرحله‏ی دوّم بود.مرحله‏ی سوم، مرحله‏ی ساختن و نوسازی ایران از لحاظ ترمیم ویرانیها- نوسازی مادّی- است. این مرحله، بلافاصله بعد از جنگ شتاب گرفته است. البته از اوّل انقلاب، این نوسازی به اشکال و انحایی وجود داشت؛ اما جنگ فرصت و اجازه نمی‏داد که شتاب لازم را پیدا کند. بعد از دوران جنگ، بازسازی و نوسازی شتاب لازم را پیدا کرد. امروز شما در استان خوزستان، در استانهای مرزی، در استانهای جنگ‏زده و در همه‏ی استانهای کشور، هرجا ملاحظه کنید، کار و تلاش و حرکت و سازندگی و تولید و ابتکار و به معرض بروز درآوردن استعدادهای ملت ایران و تولید ثروت ملی و استخراج ذخایر عظیم ذی‏قیمتی که خدای متعال در اختیار این ملت قرار داده است و امثال این‏ها را مشاهده می‏کنید.
این هم هنر بزرگ ملت ایران است. یعنی در کنار ملتهایی که بعد از جنگهای خانمان برانداز، ده سال، بیست سال، سی سال زحمت کشیدند، تا بتوانند کشور خودشان را آباد کنند، وقتی ملت ایران را ملاحظه می‏کنیم، می‏بینیم که در ظرف هشت سال، قدمهای بلندی برداشته است. نمی‏توانیم بگوییم سازندگی و نوسازی کشور، به نقطه‏ی پایان رسیده است؛ اما قدمهای بلندی برداشته شده است که این هم تجربه و گام سوم ملت ایران در انقلاب به حساب می‏آید و بسیار ارزشمند است. اگر ما همیشه می‏گفتیم که بعد از جنگ جهانی دوم، بعضی از ملتها توانستند خودشان را در مدّت زمان کوتاهی از خاک بلند کنند و زندگی را دوباره سرشار از زیبایی نمایند و بسازند و بعضی از ملتها را اسم می‏آوردیم، مطمئنیم که ملت ایران در این جهت، اگر از آن ملتها جلوتر نباشد، یقیناً عقبتر نیست.

مربوط به :بیانات در اجتماع بزرگ مردم اهواز - 1375/12/18
عنوان فیش :اهواز؛ پايگاه مكتب اهل بيت(ع) از هزار و دويست سال قبل
کلیدواژه(ها) : تاریخ ترویج تشیع, تشیع در ایران, شهر اهواز
نوع(ها) : روایت تاریخی

متن فیش :
ملت ایران، مكتب اهل بیت را از دو جا گرفته است. در واقع همه‌ی ملت ایران برای تشیّع، وامدار دو مجموعه‌ی انسانی هستند: یكی اهواز است و یكی جبل عامل.در ایران، یكی از مراكز محدود و معدودی كه از هزار و دویست سال قبل، پایگاه مكتب اهل بیت بود، همین شهر اهواز شما و منطقه‌ی خوزستان است كه همیشه تشیّع و دین و محبّت و معارف اهل بیت را گرفته و آن را به بقیه‌ی مردم ایران منتقل كرده است.

مربوط به :بیانات در اجتماع بزرگ مردم اهواز - 1375/12/18
عنوان فیش : موفقیت
کلیدواژه(ها) : موفقیت
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
موفقيت، آن وقتى است كه بتوانيم معنويت و دين و اخلاق و عدالت و معرفت و سواد و تواناييهاى گوناگون را در ميان جامعه مستقر كنيم.

مربوط به :بیانات در اجتماع بزرگ مردم اهواز - 1375/12/18
عنوان فیش : مقاومت ملت ایران
کلیدواژه(ها) : مقاومت ملت ایران
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
من امروز در مقابل شما عزیزانم، مردم شجاع و مؤمن و بااخلاص منطقه خوزستان و شهر اهواز و دیگر شهرهاى این استان - که بخشى از ملت بزرگ ایران هستید - مى‌خواهم بگویم که جمعبندى هشت سال جنگ و هشت سال تلاشِ بعد از جنگ این است که اگر ملت ایران متّحد باشد - آن چنان که هست - اگر پایبند به احکام اسلام باشد - آن چنان که هست - اگر همّت بر سازندگى کشور بگمارد - که گمارده است - هیچ قدرت و نیرویى، حتّى نیروى متّحد استکبار و استعمار در سرتاسر عالم هم نخواهد توانست به این ملت شجاع و مقاوم و با ایمان و مصمّم و کارآمد و به این کشور و این نظام مقدّس، کوچکترین خدشه و ضربه‌اى وارد کند. این، نه شعار بى‌محتوا و نه فقط حرف است؛ این عمل است. صحنه عمل هم این خوزستان است.

مربوط به :بیانات در اجتماع بزرگ مردم اهواز - 1375/12/18
عنوان فیش : غیرت انقلابی
کلیدواژه(ها) : غیرت انقلابی
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
شما خاطره‌های متعدّدی را در من احیا کردید. این، همان اهواز سال ۵۸ است. در آن موقع که من به این شهر آمدم، وقتی بود که مردم اهواز با کمال غیرت و استقامت نسبت به انقلاب میجوشیدند و انقلاب را مثل جان خودشان دوست میداشتند. عدّه‌ای تحریک شده به وسیله قدرتهای بیگانه و با استفاده از شعارهای فریبنده، در میان مردم افتاده بودند، شاید بتوانند قومیتها را دامن بزنند و اختلاف ایجاد کنند. بعضی به اسم عرب و بعضی به اسم غیرعرب، ایجاد اختلاف میکردند. مردم، عجم و عرب ندارند. مردم در دوران انقلاب، مثل پاره‌های فولاد در مقابل دشمن ایستادند. خصوصیت این مردم، مسلمان بودن، ایرانی بودن، ایستادگی در مقابل متجاوز و در کنار هم بودن است.

مربوط به :بیانات در اجتماع بزرگ مردم اهواز - 1375/12/18
عنوان فیش : کرامت زن
کلیدواژه(ها) : کرامت زن
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
عدالت، از بین رفتن تبعیض و فقر و جهل و محرومیت و نادانیهای نفوذ و رسوب کرده در اذهان بخشی از مردم در گوشه و کنار کشور، چیزهایی است که باید انجام گیرد. ما اگر سازندگی را باز هم پیش ببریم، اما در جهت استقرار عدالت و از بین بردن تبعیض و ایجاد برابری حقوق و احیای کرامت زن و مرد مسلمان فعّالیتی نکنیم، موفقیّتی به دست نیاورده‌ایم. موفقیّت، آن وقتی است که بتوانیم معنویّت و دین و اخلاق و عدالت و معرفت و سواد و تواناییهای گوناگون را در میان جامعه مستقر کنیم.

مربوط به :بیانات در اجتماع بزرگ مردم اهواز - 1375/12/18
عنوان فیش : کرامت زن
کلیدواژه(ها) : کرامت زن
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
نکته دوم که از لحاظ اهمیّت، بلافاصله بعد از آن نکته اوّل است و بخصوص در استان شما و بعضی از استانهای دیگر باید مورد توجّه قرار گیرد، این است که من طبق گزارشها اطّلاع پیدا کردم که هنوز در گوشه و کنار این استان و در بعضی جاها، عادات غلط و جاهلی نسبت به زن مسلمان وجود دارد؛ عاداتی که زن را از استقلال و شخصیت خود و از کرامتی که اسلام برایش معیّن کرده است، محروم میکند. در دوران نظام اسلامی، این طور زواید فکری و خرافات، قابل قبول نیست. من از بانوان - که در درجه اوّل خودِ بانوان باید بخواهند که بر طبق سیره اسلامی با آنها عمل شود - و همچنین از همه برادران - چه برادران عرب، چه برادران بختیاری و لُر، یا برادران دیگر - خواهش میکنم که اگر در میان آنها عادات و روشهای غلطی از گذشته نسبت به زنان باقی است، آن را کنار بگذارند، تا خواهران هم بتوانند در میدانهای اجتماعی وارد شوند، تحصیل علم و معرفت کنند، خانواده‌ها را آباد کنند، فرزندان با معرفت و باکمال و عاقل و آینده سازی را تربیت کنند، یا در هر میدان دیگری که میخواهند یا میتوانند، فعالیت نمایند. این، آن چیزی است که اسلام خواسته است و به فضل پروردگار بایستی در نظام جمهوری اسلامی تأمین شود.

مربوط به :بیانات در اجتماع بزرگ مردم اهواز - 1375/12/18
عنوان فیش : نقش زنان در دفاع مقدس
کلیدواژه(ها) : نقش زنان در دفاع مقدس
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
در سال ۱۳۵۹، این شهر و این استان، در معرض یک آزمایش عظیم خون‌بار الهی واقع شد. دست دشمن، نقشه استکبار، برنامه‌ریزی دستگاههای فعّال صهیونیستی و استعماری، همه با هم این طور ترتیب دادند که این بخش از میهن عزیز ما، در معرض یکی از سخت‌ترین آزمایشهای الهی خون‌بار قرار گیرد. جنگ تحمیلی، هشت سال به طول انجامید؛ یعنی از سال ۱۳۵۹ تا سال ۱۳۶۷. در این مدت، شما مردم شجاع و دلاور این استان، در معرض این امتحان بسیار دشوار قرار داشتید. البته دشمن، جنگ را بر خوزستان تحمیل نکرد؛ بر ایران تحمیل کرد و همه ایران در مقابل او قیام کردند تا از کشور دفاع کنند؛ اما  خوزستان در معرض سخت‌ترین و شدیدترین ضربات دشمن قرار گرفت و به وسیله دشمن، بیشترین فاجعه آفرینی در این استان واقع شد و مردم این استان، از زنان و مردان و حتّی افراد مسن و نوجوانان، در معرض امتحانی بسیار سخت واقع شدند  تا جنگ تمام شد. بیش از همه مردم کشور، مردم استانهای مرزی و بیش از همه‌ی استانهای مرزی، استان خون‌بار خوزستان، رنج جنگ را تحمّل کرد.

مربوط به :بیانات در اجتماع بزرگ مردم اهواز - 1375/12/18
عنوان فیش : نقش زنان در دفاع مقدس
کلیدواژه(ها) : نقش زنان در دفاع مقدس
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
دوران جنگ تحمیلی را همه میدانند. هیچ کس نیست که نداند مردم خرمشهر و آبادان و مردم شجاع و غیور و مؤمن اهواز یا دزفول و دیگر شهرهای این استان، در مقابل دشمنی که میخواست ملت شهرها را خالی کند، چه عکس‌العملی نشان دادند. جوانان و پیرمردان و مردان و زنان ایستادند و مبارزه کردند و جنگیدند. من در سوسنگرد، یک زن مسلمان شجاع را دیدم که مردم  سوسنگرد میگفتند او در هنگام حضور نیروهای متجاوز در این شهر، با چوبدستی خود، چند متجاوز را به خاک انداخته و نابود کرده است! در سرتاسر این استان ممتَحن و مجرّب، مردان و زنان و خانواده‌ها، شهریها و روستاییها، عشایر عرب و لُر و بختیاری  و مردم فارس که در این استان هستند، همه و همه در کنار یکدیگر و دست در دست هم، در مقابل متجاوزان ایستادند. البته ملت ایران به کمک استانهای مرزی آمد - در این شکّی نیست - و آزمایش بزرگ، آزمایش ملت ایران بود؛ اما چه کسی است که نداند استانی که در کنار مرز است، در مقابل اوّلین حملات دشمن، چه شکنجه و درد دشواری را تحمّل میکند. و این استان، هشت سال این دشواری را تحمّل کرد و ایستاد و فداکاری نمود.

مربوط به :بیانات در اجتماع بزرگ مردم اهواز - 1375/12/18
عنوان فیش : نقش زنان در انقلاب اسلامی
کلیدواژه(ها) : نقش زنان در انقلاب اسلامی
نوع(ها) : فیش موضوعی

متن فیش :
من در سوسنگرد، یک زن مسلمان شجاع را دیدم که مردم سوسنگرد میگفتند او در هنگام حضور نیروهای متجاوز در این شهر، با چوبدستی خود، چند متجاوز را به خاک انداخته و نابود کرده است! در سرتاسر این استان ممتَحن و مجرّب، مردان و زنان و خانواده‌ها، شهریها و روستاییها، عشایر عرب و لُر و بختیاری و مردم فارس که در این استان هستند، همه و همه در کنار یکدیگر و دست در دست هم، در مقابل متجاوزان ایستادند.

مربوط به :بیانات در اجتماع بزرگ مردم اهواز - 1375/12/18
عنوان فیش : مسئولیت جمهوری اسلامی نسبت به زنان
کلیدواژه(ها) : مسئولیت جمهوری اسلامی نسبت به زنان
نوع(ها) : فیش موضوعی

متن فیش :
من طبق گزارشها اطّلاع پیدا کردم که هنوز در گوشه و کنار این استان]خوزستان[ و در بعضی جاها، عادات غلط و جاهلی نسبت به زن مسلمان وجود دارد؛ عاداتی که زن را از استقلال و شخصیت خود و از کرامتی که اسلام برایش معیّن کرده است، محروم میکند. در دوران نظام اسلامی، این طور زواید فکری و خرافات، قابل قبول نیست. من از بانوان - که در درجه اوّل خودِ بانوان باید بخواهند که بر طبق سیره اسلامی با آنها عمل شود - و همچنین از همه برادران - چه برادران عرب، چه برادران بختیاری و لُر، یا برادران دیگر - خواهش میکنم که اگر در میان آنها عادات و روشهای غلطی از گذشته نسبت به زنان باقی است، آن را کنار بگذارند، تا خواهران هم بتوانند در میدانهای اجتماعی وارد شوند، تحصیل علم و معرفت کنند، خانواده‌ها را آباد کنند، فرزندان با معرفت و باکمال و عاقل و آینده سازی را تربیت کنند، یا در هر میدان دیگری که میخواهند یا میتوانند، فعالیت نمایند. این، آن چیزی است که اسلام خواسته است و به فضل پروردگار بایستی در نظام جمهوری اسلامی تأمین شود.