[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار مردم قم - 1375/10/19
عنوان فیش : محرومین
کلیدواژه(ها) : محرومین
نوع(ها) : فیش موضوعی

متن فیش :
مبارزه... با عقب‌افتادگی و فقر و تلاش برای بهسازی زندگی انسانها و رفع فقر از زندگی فقرا و مستضعفان، چیزهایی است که مورد رضای الهی است. خدای متعال انسانها را به این چیزها امر کرده است

مربوط به :بیانات در دیدار مردم قم - 1375/10/19
عنوان فیش : محرومین
کلیدواژه(ها) : محرومین
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
مبارزه با استبداد، با فساد، با وابستگی، با عقب‌افتادگی و فقر و تلاش برای بهسازی زندگی انسانها و رفع فقر از زندگی فقرا و مستضعفان، چیزهایی است که مورد رضای الهی است