[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم - 1375/07/18
عنوان فیش : شیطان
کلیدواژه(ها) : شیطان
نوع(ها) : فیش موضوعی

متن فیش :
[زندگىِ توصیه شده به وسیله پیامبران الهی]؛ عکسِ آنچه که در زندگی شیطانها و شیطان صفتهاست، که همه درگیری و تنازع و شنا کردن بر خلاف جریان عالم وجود و در جهت عکس هدفِ خلقت است.

مربوط به :بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم - 1375/07/18
عنوان فیش : شیطان
کلیدواژه(ها) : شیطان
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
شیطانها، به اختلاف و جنگ دعوت میکنند.