[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :حکم آغاز دوره‌ی جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی - 1393/07/26
عنوان فیش : مهندسی فرهنگی
کلیدواژه(ها) : مهندسی فرهنگی
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
عرصه‌های کلیدی و اساسی همچون تولید علم، سبک زندگی، آموزش و پژوهش، فرهنگ عمومی، مهندسی فرهنگی، حوزه‌های مهمی هستند که ساماندهی آن در جمهوری اسلامی به شورای عالی انقلاب فرهنگی سپرده شده است.

مربوط به :حکم آغاز دوره‌ی جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی - 1393/07/26
عنوان فیش : مهندسی فرهنگی
کلیدواژه(ها) : مهندسی فرهنگی
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
مهندسی فرهنگی و موضوع تحول و نوسازی در نظام آموزشی و علمی کشور اعم از آموزش عالی و آموزش و پرورش و نیز تحول در علوم انسانی که در دوره‌های گذشته نیز مورد تأکید بوده است، هنوز به سرانجام مطلوب نرسیده است، به تعویق افتادن این امور خسارت بزرگی متوجه انقلاب اسلامی خواهد کرد، لذا باید این امور جدی‌تر گرفته شده و با یک بازنگری و برنامه‌ریزی جدید طی مدت زمان معقول و ممکن به سرانجام خود برسد