[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار اعضای هیأت‌های نظارت شورای نگهبان‌ - 1374/11/14
عنوان فیش : مشارکت مردم
کلیدواژه(ها) : مشارکت مردم
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
هركسی هم وظیفه‌ای دارد. مردم وظیفه دارند در انتخابات شركت كنند و نامزدهای صحیح را پیدا و آن‌ها را انتخاب نمایند.