[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم - 1374/10/17
عنوان فیش : استکبار, استعمار
کلیدواژه(ها) : استکبار, استعمار
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
از اساسیترین کارهای استعمار و استکبار و ایادی آن، این بوده است که عقیده‌ی امید و مبارزه را در دل مردم از بین ببرند.