[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار دانشجویان دانشگاه هوایی - 1373/03/01
عنوان فیش : فساد, استکبار
کلیدواژه(ها) : فساد, استکبار
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
از ابزارهای قدرت استكباری قدرتمندان زورگوی امروز دنیا، فسادهای شخصی است و هر یك نفر انسان كه فاسد شود، قدرت استكباری در سطح جهان، یك قدم به جلو رفته است.