[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم - 1373/02/28
عنوان فیش : گناه, تزکیه نفس, اعتراف و اقرار
کلیدواژه(ها) : گناه, تزکیه نفس, اعتراف و اقرار
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
اگر فردی بخواهد اصلاح شود، باید گناه و عیب خود را بپذیرد و در پیش خود و خدا، به آن عیب و گناه اعتراف کند. کسانی که برای خودشان هیچ عیب و خطایی قائل نیستند، هرگز اصلاح نخواهند شد.