[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار کارگزاران حج - 1373/01/31
عنوان فیش : وحدت, اختلاف‌افکنی, دشمن شناسی, توصیه به حجاج
کلیدواژه(ها) : وحدت, اختلاف‌افکنی, دشمن شناسی, توصیه به حجاج
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
وحدت را حفظ کنید. دشمن، بسیار خواستار آن است که منادی وحدت را در خانه‌ی خودش دچار اختلاف و تفرّق کند.

مربوط به :بیانات در دیدار کارگزاران حج - 1373/01/31
عنوان فیش : حجاج, توصیه به حجاج
کلیدواژه(ها) : حجاج, توصیه به حجاج
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
در نمازهای جماعت، شرکت کنید. در اجتماعات، شرکت کنید. نماز اوّل وقت را به جماعت در حرمهای عالی‌مقام حتماً درک کنید.