[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار اساتید دانشگاه‌ها - 1393/04/11
عنوان فیش : جهاد علمی
کلیدواژه(ها) : جهاد علمی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
ما هنوز خیلى راه در پیش داریم تا به آن نقطه‌اى برسیم که از لحاظ علمى مورد نظر است؛ خیلى باید تلاش کرد؛ خیلى باید مجاهدت کرد.