[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در محفل انس با قرآن - 1393/04/08
عنوان فیش : رابطه با خدا
کلیدواژه(ها) : رابطه با خدا
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
ارتباط و اتّصال دلها به خدا مانع میشود از اینکه دلها به راه خدا خیانت کنند؛ که امیدواریم این پیش بیاید.