[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار معلمان و فرهنگیان سراسر کشور - 1393/02/17
عنوان فیش : روز معلم, تکریم معلم و استاد
کلیدواژه(ها) : روز معلم, تکریم معلم و استاد
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
جلسه‌ى ما با معلمان در هر سال، یک هدف اصلى دارد و چند هدف پیرامونى؛ هدف اصلى تکریم نمادین از معلم است.

مربوط به :بیانات در دیدار معلمان و فرهنگیان سراسر کشور - 1393/02/17
عنوان فیش : روز معلم, تکریم معلم و استاد
کلیدواژه(ها) : روز معلم, تکریم معلم و استاد
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
ما میخواهیم با این دیدار معلمان ارادت خودمان را به مقام معلم ابراز کنیم؛ این حرکت نمادین کار لازمى است،