[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :پیام به کنگره عظیم حج - 1371/03/13
عنوان فیش :ضرورت شکرگزاری و بهره‌وری از منافع حج
کلیدواژه(ها) : حج
نوع(ها) : قرآن

متن فیش :
نکته‌ی مهمی که می‌خواهم به شما برادران و خواهران، از هر کشور و ملت که هستید، بگویم، این است که حج، نعمتی الهی است که بر نسلهای مسلمان ارزانی شده است. قدردانی و شکرگزاری، آن را زیاد می‌کند و ناسپاسی و قدرناشناسی، آن را از مسلمین می‌گیرد؛ که این همان عذاب شدید الهی است: «و لئن کفرتم ان عذابی لشدید.(1)»

گرفته شدن حج به این نیست که از مسلمانان، کسی به حج نرود. بل به این است که مسلمانان از منافع بی‌شمار آن محروم بمانند. زیاد شدن آن نیز به این نیست که هر سال گروههای بیشتری حج کنند. بل به این است که از منافع آن بهره‌مند شوند که: «لیشهدوا منافع لهم.(2)» خوب است به درستی بیندیشیم: آیا جهان اسلام توانسته است از منافع حج برخوردار شود و اساساً این منافع چیست؟

حج درست می‌تواند تحولی درونی در یکایک مسلمین پدید آورد و روح توحید و ارتباط با خدا و اعتماد به او و رد همه‌ی بتهای درون و برون وجود آدمی، که همان هواها و هوسهای پست‌کننده و قدرتهای اسیر کننده‌ی آدمیند، و نیز احساس قدرت و اعتماد به نفس و رستگاری و فداکاری را در آنان پدید آورد. چنین تحولی است که از هر انسانی، موجودی شکست ناشناس و تهدید و تطمیع‌ناپذیر می‌سازد.
1 ) سوره مبارکه ابراهيم آیه 7
وَإِذ تَأَذَّنَ رَبُّكُم لَئِن شَكَرتُم لَأَزيدَنَّكُم ۖ وَلَئِن كَفَرتُم إِنَّ عَذابي لَشَديدٌ
ترجمه :
و (همچنین به خاطر بیاورید) هنگامی را که پروردگارتان اعلام داشت: «اگر شکرگزاری کنید، (نعمت خود را) بر شما خواهم افزود؛ و اگر ناسپاسی کنید، مجازاتم شدید است!»

2 ) سوره مبارکه الحج آیه 28
لِيَشهَدوا مَنافِعَ لَهُم وَيَذكُرُوا اسمَ اللَّهِ في أَيّامٍ مَعلوماتٍ عَلىٰ ما رَزَقَهُم مِن بَهيمَةِ الأَنعامِ ۖ فَكُلوا مِنها وَأَطعِمُوا البائِسَ الفَقيرَ
ترجمه :
تا شاهد منافع گوناگون خویش (در این برنامه حیاتبخش) باشند؛ و در ایّام معیّنی نام خدا را، بر چهارپایانی که به آنان داده است، (به هنگام قربانی‌کردن) ببرند؛ پس از گوشت آنها بخورید؛ و بینوای فقیر را نیز اطعام نمایید!


مربوط به :پیام به کنگره عظیم حج - 1371/03/13
عنوان فیش : حج
کلیدواژه(ها) : حج
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
حج می‌تواند روح توحید را در دلها زنده کند.

مربوط به :پیام به کنگره عظیم حج - 1371/03/13
عنوان فیش : حج
کلیدواژه(ها) : حج
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
حج می‌تواند تکه‌پاره‌های امت بزرگ اسلامی را به هم وصل کند.

مربوط به :پیام به کنگره عظیم حج - 1371/03/13
عنوان فیش : حج
کلیدواژه(ها) : حج
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
حج می‌تواند عظمت مسلمین را به آنان برگرداند.

مربوط به :پیام به کنگره عظیم حج - 1371/03/13
عنوان فیش : حج
کلیدواژه(ها) : حج
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
حج می‌تواند مسلمانان را از حقارت و احساس ذلتی که بر ایشان تحمیل کرده‌اند، نجات دهد.

مربوط به :پیام به کنگره عظیم حج - 1371/03/13
عنوان فیش : حج
کلیدواژه(ها) : حج
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
حج می‌تواند دردهای مسلمین را به علاج نزدیک کند و بزرگترین درد آنان را که سلطه‌ی فرهنگی و اقتصادی و سیاسی کفر و استکبار است درمان نماید.

مربوط به :پیام به کنگره عظیم حج - 1371/03/13
عنوان فیش : حج
کلیدواژه(ها) : حج
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
حج می‌تواند دلبستگیهای اسارت‌آفرین را از دلها بشوید و در مقابل، ارتباط با خدا و با بندگان خدا را در فرد و جمع مسلمانان تقویت نماید

مربوط به :پیام به کنگره عظیم حج - 1371/03/13
عنوان فیش : حج
کلیدواژه(ها) : حج
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
حج درست می‌تواند تحولی درونی در یکایک مسلمین پدید آورد.

مربوط به :پیام به کنگره عظیم حج - 1371/03/13
عنوان فیش : حج
کلیدواژه(ها) : حج
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
حج درست می‌تواند روح توحید و ارتباط با خدا و اعتماد به او را در یکایک مسلمین پدید آورد.

مربوط به :پیام به کنگره عظیم حج - 1371/03/13
عنوان فیش : حج
کلیدواژه(ها) : حج
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
حج درست می‌تواند رد همه‌ی بتهای درون و برون وجود آدمی که همان هواها و هوسهای پست‌کننده و قدرتهای اسیرکننده‌ی آدمی‌اند در یکایک مسلمین پدید آورد.

مربوط به :پیام به کنگره عظیم حج - 1371/03/13
عنوان فیش : حج
کلیدواژه(ها) : حج
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
حج درست می‌تواند احساس قدرت و اعتماد به نفس و رستگاری و فداکاری در یکایک مسلمین پدید آورد.

مربوط به :پیام به کنگره عظیم حج - 1371/03/13
عنوان فیش : حج
کلیدواژه(ها) : حج
نوع(ها) : فیش موضوعی

متن فیش :
حج می‌تواند روح توحید را در دلها زنده کند، تکه‌پاره‌های امت بزرگ اسلامی را به هم وصل کند، عظمت مسلمین را به آنان برگرداند و آنان را از حقارت و احساس ذلتی که بر ایشان تحمیل کرده‌اند، نجات دهد. حج می‌تواند دردهای مسلمین را به علاج نزدیک کند و بزرگترین درد آنان را - که سلطه‌ی فرهنگی و اقتصادی و سیاسی کفر و استکبار است - درمان نماید. حج می‌تواند دلبستگیهای اسارت‌آفرین را از دلها بشوید و در مقابل، ارتباط با خدا و با بندگان خدا را در فرد و جمع مسلمانان تقویت نماید و همین دلیل است که سیاستهای حاکم بر حجاز، از حج واقعی و حامل مضمون الهی و سیاسی بیمناکند و قدرت تحمل آن را ندارند.

مربوط به :پیام به کنگره عظیم حج - 1371/03/13
عنوان فیش : حج
کلیدواژه(ها) : حج
نوع(ها) : فیش موضوعی

متن فیش :
حج، نعمتی الهی است که بر نسلهای مسلمان ارزانی شده است. قدردانی و شکرگزاری، آن را زیاد می‌کند و ناسپاسی و قدرناشناسی، آن را از مسلمین می‌گیرد که این همان عذاب شدید الهی است که: «و لئن کفرتم ان عذابی لشدید».
گرفته شدنِ حج به این نیست که از مسلمانان کسی به حج نرود، بل به این است که مسلمانان از منافع بی‌شمار آن محروم بمانند و زیاد شدن آن به این نیست که هر سال گروههای بیشتری حج کنند، بل به این است که از منافع آن بهره‌مند شوند که: «لیشهدوا منافع لهم».

مربوط به :پیام به کنگره عظیم حج - 1371/03/13
عنوان فیش : حج
کلیدواژه(ها) : حج
نوع(ها) : فیش موضوعی

متن فیش :
حج درست می‌تواند تحولی درونی در یکایک مسلمین پدید آورد و روح توحید و ارتباط با خدا و اعتماد به او و رد همه‌ی بتهای درون و برون وجود آدمی که همان هواها و هوسهای پست‌کننده و قدرتهای اسیرکننده‌ی آدمی‌اند، و نیز احساس قدرت و اعتماد به نفس و رستگاری و فداکاری در آنان پدید آورد، و چنین تحولی است که از هر انسانی، موجودی شکست ناشناس و تهدید و تطمیع‌ناپذیر می‌سازد.
و نیز حج درست می‌تواند از اعضای جدا افتاده‌ی امت اسلامی، پیکره‌یی واحد و کارآمد و نیرومند بسازد، آنان را با هم آشنا و از حرفها و دردها و پیشرفتها و نیازهای یکدیگر، آگاهشان کند و تجربه‌های آنان را متبادل سازد. اگر حج با توجه به این هدفها و نتایج برنامه‌ریزی می‌شد،و در این برنامه‌ریزی دولتها و علماء و صاحبنظران و روشنفکران جهان اسلام، همکاری می‌کردند، ثمرات گرانبهایی نصیب امت اسلامی می‌گشت که با هیچ دستاورد دیگری در دنیای اسلام قابل مقایسه نبود. به جرأت می‌توان گفت همین یک تکلیف اسلامی اگر درست و چنانکه شریعت اسلام، خواسته است مورد بهره‌برداری قرار گیرد، پس از زمانی نه چندان بلند، امت اسلامی را به عزت و قدرتی که در خور آن است خواهد رسانید.

مربوط به :پیام به کنگره عظیم حج - 1371/03/13
عنوان فیش : حج
کلیدواژه(ها) : حج
نوع(ها) : فیش موضوعی

متن فیش :
امام راحل عظیم، تلاش مؤثری در این جهت مبذول داشت و تصویر روشنی از حج ابراهیمی، حج عظمت و عزت‌آفرین، حج سازنده و تحول دهنده، در برابر چشم امت اسلامی قرار داد و همین اندازه تاکنون منشأ برکات فراوانی در جهان اسلام شده است، لیکن با این همه گسترش این اندیشه و این نحوه‌ی عمل بر همه‌ی ملتهای مسلمان نیاز به مجاهدت مخلصانه‌ی علمای دینی و روشن‌بینی و مساعدت دولتمردان همه‌ی کشورهای اسلامی دارد، و امید است که این وظیفه‌ی بسیار اساسی مورد توجه و عمل آنان قرار گیرد.