[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :مصاحبه در پایان بازدید از نمایشگاه کتاب - 1371/02/17
عنوان فیش : انتخابات مجلس شورای اسلامی
کلیدواژه(ها) : انتخابات مجلس شورای اسلامی
نوع(ها) : فیش موضوعی

متن فیش :
مردم عزیزمان، شرکت در این انتخابات را به همان اهمیتی بدانند که در مرحله‌ی اول، انتخابات را دارای آن اهمیت دانستند. فردا، مردم در حوزه‌ها و در شهرهایی که انتخابات به مرحله‌ی دوم کشیده شده است، حتماً شرکت کنند. من خواهش می‌کنم قضیه را کوچک نگیرید. دیدید که در مرحله‌ی قبل، با آن حضور عمومی چشمگیر و قاطعی که مردم داشتند، دشمن چطور منتظر بود که از هیچ، چیزی بسازد و انتخابات را کوچک و سبک کند! البته دشمن نمی‌تواند. تبلیغات دشمن کوچکتر و ناتوانتر از آن است که حقایق را - با این عظمت بتواند پوشیده نگه دارد. لکن ملت ما، باید امکان سوءاستفاده‌های تبلیغاتی را به دست دشمنان ندهد. دشمنان می‌خواهند ما در انتخابات شرکت نکنیم؛ دشمنان می‌خواهند که ما انتخاباتمان چشمگیر نباشد؛ دشمنان می‌خواهند چنین وانمود کنند که ملت، رغبتی به انتخابات و به کارهای مربوط به مجلس و مسائل اساسی نظام ندارد. شما باید این را تخطئه کنید و باید شرکت کنید.

مربوط به :مصاحبه در پایان بازدید از نمایشگاه کتاب - 1371/02/17
عنوان فیش : انتخابات
کلیدواژه(ها) : انتخابات
نوع(ها) : فیش موضوعی

متن فیش :
مردم عزیزمان، شرکت در این انتخابات را به همان اهمیتی بدانند که در مرحله‌ی اول، انتخابات را دارای آن اهمیت دانستند. فردا، مردم در حوزه‌ها و در شهرهایی که انتخابات به مرحله‌ی دوم کشیده شده است، حتماً شرکت کنند. من خواهش می‌کنم قضیه را کوچک نگیرید. دیدید که در مرحله‌ی قبل، با آن حضور عمومی چشمگیر و قاطعی که مردم داشتند، دشمن چطور منتظر بود که از هیچ، چیزی بسازد و انتخابات را کوچک و سبک کند! البته دشمن نمی‌تواند. تبلیغات دشمن کوچکتر و ناتوانتر از آن است که حقایق را - با این عظمت بتواند پوشیده نگه دارد. لکن ملت ما، باید امکان سوءاستفاده‌های تبلیغاتی را به دست دشمنان ندهد. دشمنان می‌خواهند ما در انتخابات شرکت نکنیم؛ دشمنان می‌خواهند که ما انتخاباتمان چشمگیر نباشد؛ دشمنان می‌خواهند چنین وانمود کنند که ملت، رغبتی به انتخابات و به کارهای مربوط به مجلس و مسائل اساسی نظام ندارد. شما باید این را تخطئه کنید و باید شرکت کنید.
همچنین، به مردم عزیزمان عرض کنم: در هرجا که شرکت می‌کنید، به همان تعداد لازم اسم بنویسید. این، بهتر است؛ زیرا ای بسا شما اسم کسی را که به نظرتان صالح است ننویسید و آن فرد صالح، از انتخاب شدن، محروم شود.

مربوط به :مصاحبه در پایان بازدید از نمایشگاه کتاب - 1371/02/17
عنوان فیش : نامزد اصلح
کلیدواژه(ها) : نامزد اصلح
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
در هرجا که شرکت می‏کنید، به همان تعداد لازم اسم بنویسید. این، بهتر است؛ زیرا ای‏بسا شما اسم کسی را که به نظرتان صالح است ننویسید و آن فرد صالح، از انتخاب شدن، محروم شود. در تهران مثلًا بیست و هشت نفر، در شهرهای دیگر به حسب نیاز، تعدادی هستند. بروید بگردید، در فهرستها نگاه کنید و کسی را که واقعاً می‏پسندید و می‏دانید صالح است، انتخاب کنید. این جمله را هم عرض کنم که انتخاب صالح در درجه‏ی اول یعنی انتخاب نماینده‏ی متدین. برای نماینده، آگاهی سیاسی لازم است؛ جرأت و جسارت در برخورد با مسائل لازم است؛ آگاهی از مسائل کشور لازم است؛ آگاهی از مسائل جهان لازم است. همه‏ی این‏ها لازم است. لکن رکن اصلی، تدین است؛ یعنی اعتقاد به اسلام و به اصول و پایه‏های دینی و عامل بودن به این‏ها. این، اساس قضیه است. نماینده‏ای که متدین باشد، شما خاطرتان جمع است که خیانت نخواهد کرد؛ کار خلاف نخواهد کرد؛ حتی کوتاهی و سستی نخواهد کرد. نماینده‏ی متدین، هر یک‏ساعتی را که بخواهد غیبت کند و در مجلس نباشد، احساس می‏کند این خلاف شرع است و چون متدین است، این خلاف شرع را انجام نمی‏دهد. نماینده‏ی متدین، از تریبون مجلس برای گفتن سخن ناحق، استفاده نمی‏کند. نماینده‏ی متدین، مصالح انقلاب و کشور را بر مسائل شخصی یا گروهی، مقدم می‏داند. تدین، این خصوصیات و این خواص مهم را دارد. اگر این شرط را بتوانید تأمین کنید و نماینده‏ی متدین را إن شاء اللّه پیدا و انتخاب کنید، آن جهات بعدی قابل‏تأمین‏تر است.

مربوط به :مصاحبه در پایان بازدید از نمایشگاه کتاب - 1371/02/17
عنوان فیش : حضور مردم در صحنه
کلیدواژه(ها) : حضور مردم در صحنه
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
در موردانتخابات هم، می‌خواهم عرض کنم که مردم عزیزمان، شرکت در این انتخابات را به همان اهمیتی بدانند که در مرحله اوّل، انتخابات را دارای آن اهمیت دانستند. فردا، مردم‌در حوزه‌ها و در شهرهایی که انتخابات به مرحله دوم کشیده شده است، حتماً شرکت کنند. من خواهش می‌کنم قضیه را کوچک نگیرید. دیدید که در مرحله قبل، با آن حضور عمومی چشمگیر و قاطعی که مردم داشتند، دشمن چطور منتظر بود که از هیچ، چیزی بسازد و انتخابات را کوچک و سبک کند! البته دشمن نمی‌تواند. تبلیغات دشمن کوچکتر و ناتوانتر از آن است که حقایق را - با این عظمت بتواند پوشیده نگه دارد. لکن ملت ما، باید امکان سوءاستفاده‌های تبلیغاتی را به‌دست دشمنان ندهد. دشمنان می‌خواهند ما در انتخابات شرکت نکنیم؛ دشمنان می‌خواهند که ما انتخاباتمان چشمگیر نباشد؛ دشمنان می‌خواهند چنین وانمود کنند که ملت، رغبتی به انتخابات و به کارهای مربوط به مجلس ومسائل‌اساسی‌نظام ندارد. شماباید این را تخطئه کنید و باید شرکت کنید.

مربوط به :مصاحبه در پایان بازدید از نمایشگاه کتاب - 1371/02/17
عنوان فیش : مصالح ملّی
کلیدواژه(ها) : مصالح ملّی
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
این جمله را هم عرض كنم كه انتخاب صالح - در درجه اوّل - یعنی انتخابِ نماینده متدیّن. برای نماینده، آگاهی سیاسی لازم است؛ جرأت و جسارت در برخورد با مسائل لازم است؛ آگاهی از مسائل كشور لازم است؛ آگاهی از مسائل جهان لازم است. همه اینها لازم است. لكن ركن اصلی، تدیّن است؛ یعنی اعتقاد به اسلام و به اصول و پایه‌های دینی و عامل بودنِ به اینها. این، اساس قضیه است. نماینده‌ای كه متدیّن باشد، شما خاطرتان جمع است كه خیانت نخواهد كرد؛ كار خلاف نخواهد كرد؛ حتی كوتاهی و سستی نخواهد كرد. نماینده متدیّن، هر یك ساعتی را كه بخواهد غیبت كند و در مجلس نباشد، احساس می‌كند این خلاف شرع است و چون متدیّن است، این خلاف شرع را انجام نمی‌دهد. نماینده متدیّن، ازتریبون مجلس برای گفتن سخن ناحق، استفاده نمی‌كند. نماینده متدیّن، مصالح انقلاب و كشور را بر مسائل شخصی یا گروهی، مقدّم می‌داند. تدیّن، این خصوصیات و این خواص مهم‌را دارد. اگر این شرط را بتوانید تأمین كنید و نماینده متدیّن را ان‌شاءالله پیدا و انتخاب كنید، آن جهات بعدی قابل تأمین‌تر است.

مربوط به :مصاحبه در پایان بازدید از نمایشگاه کتاب - 1371/02/17
عنوان فیش : نمایندگان مجلس‏ شورای اسلامی, انتخابات مجلس شورای اسلامی, انتخاب اصلح
کلیدواژه(ها) : نمایندگان مجلس‏ شورای اسلامی, انتخابات مجلس شورای اسلامی, انتخاب اصلح
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
انتخاب صالح - در درجه‌ی اول - یعنی انتخاب نماینده‌ی متدین.

مربوط به :مصاحبه در پایان بازدید از نمایشگاه کتاب - 1371/02/17
عنوان فیش : نمایندگان مجلس‏ شورای اسلامی
کلیدواژه(ها) : نمایندگان مجلس‏ شورای اسلامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
برای نماینده، آگاهی سیاسی؛ جرات و جسارت در برخورد با مسائل لازم؛ آگاهی از مسائل كشور و آگاهی از مسائل جهان لازم است.

مربوط به :مصاحبه در پایان بازدید از نمایشگاه کتاب - 1371/02/17
عنوان فیش : نمایندگان مجلس‏ شورای اسلامی
کلیدواژه(ها) : نمایندگان مجلس‏ شورای اسلامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
نماینده‌ی متدین، از تریبون مجلس برای گفتن سخن ناحق، استفاده نمی‌كند.

مربوط به :مصاحبه در پایان بازدید از نمایشگاه کتاب - 1371/02/17
عنوان فیش : نمایندگان مجلس‏ شورای اسلامی
کلیدواژه(ها) : نمایندگان مجلس‏ شورای اسلامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
نماینده‌ی متدین، مصالح انقلاب و كشور را بر مسائل شخصی یا گروهی، مقدم می‌داند.