[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از معلّمان و کارگران‌ - 1371/02/09
عنوان فیش : مردم, ظلم‌‏ستیزی, مبارزه با بی عدالتی
کلیدواژه(ها) : مردم, ظلم‌‏ستیزی, مبارزه با بی عدالتی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
کار ملت ما مبارزه با ظلم و جور و بى‌عدالتى و حق‌کشى و مردم‌کشى است.