[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در جمع اعضای شورای اداری شهرستان قم‌ - 1370/12/01
عنوان فیش : قم, مردم قم
کلیدواژه(ها) : قم, مردم قم
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
مردم قم سربازان اول نهضت انقلاب هستند.