[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار مردم خرم‌آباد - 1370/05/30
عنوان فیش : جوان, فساد, تهاجم فرهنگی, نقشه دشمن, نفوذ دشمن
کلیدواژه(ها) : جوان, فساد, تهاجم فرهنگی, نقشه دشمن, نفوذ دشمن
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
از توطئه‌های دشمن، توطئه‌ی فسادانگیزی است؛ نفوذ در نسل جوان، ایجاد فساد در میان سربازان واقعی اسلام، جوانان را به مسائل فسادبرانگیز سرگرم و مشغول کردن.