[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار مردم خرم‌آباد - 1370/05/30
عنوان فیش : شیطان
کلیدواژه(ها) : شیطان
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
کار شیطان است که بین ما اختلاف بیندازد.

مربوط به :بیانات در دیدار مردم خرم‌آباد - 1370/05/30
عنوان فیش : شیطان
کلیدواژه(ها) : شیطان
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
امید از خداست - «لاتیأسوا من روح اللَّه» - یأس از شیطان است.