[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از آزادگان - 1370/05/28
عنوان فیش : شیطان
کلیدواژه(ها) : شیطان
نوع(ها) : فیش موضوعی

متن فیش :
من و شما دایماً در معرض... خودخواهی هستیم. شیطانی که در درون ماست، دایماً ما را امر به بدی و دشمنی و خودخواهی و فساد میکند. اگر انسانی نتواند آن شیطان درونی را سرکوب کند، ضایعه‌اش فقط به خود او برنمیگردد؛ ممکن است به یک خانواده، به مردم یک شهر، به یک ملت، یا به یک منطقه برگردد.