[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار شرکت‌‌کنندگان در اولین کنفرانس اسلامی فلسطین‌ - 1369/09/13
عنوان فیش : فلسطین, مسئله فلسطین, جهان اسلام
کلیدواژه(ها) : فلسطین, مسئله فلسطین, جهان اسلام
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
امروز در زندگی مسلمین و در آفاق اسلامی، هیچ مساله‌یی به اهمیت و خطورت مساله‌ی فلسطین نیست.