[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از مداحان - 1392/02/11
عنوان فیش : مسئله خانواده, زن
کلیدواژه(ها) : مسئله خانواده, زن
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
اگر ما توانستیم در زمینه‌ی زن و خانواده و مادر و همسر، درست فکر کنیم، درست تصمیم بگیریم و درست عمل کنیم، بدانید که آینده‌ی این کشور تضمین شده است.