[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار نخست‌وزیر و اعضاى هیئت دولت - 1368/05/18
عنوان فیش : قوه مجریه‏, خدمت به مردم, خدمت
کلیدواژه(ها) : قوه مجریه‏, خدمت به مردم, خدمت
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
خطِ خدمت یک خط مستمر است و مجموعه‌ی دولت، مجموعه‌ی واحدی است .