[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار شرکت‌کنندگان در اجلاس جهانی «زنان و بیداری اسلامی» - 1391/04/21
عنوان فیش : دفاع از مظلوم, استکبارستیزی
کلیدواژه(ها) : دفاع از مظلوم, استکبارستیزی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
هر جا حركت اسلامی است، هر جا دفاع از هویت اسلامی است، هر جا دفاع از مظلوم است، جمهوری اسلامی آنجا حاضر است و حاضر خواهد بود و آمریكا و صهیونیسم و شبكه‌ی فاسد سیاسی مستكبرین نتوانستند بر جمهوری اسلامی فائق بیایند و نخواهند توانست.

مربوط به :بیانات در دیدار شرکت‌کنندگان در اجلاس جهانی «زنان و بیداری اسلامی» - 1391/04/21
عنوان فیش : استکبارستیزی, دفاع از مظلوم, دفاع از فلسطین
کلیدواژه(ها) : استکبارستیزی, دفاع از مظلوم, دفاع از فلسطین
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
ما به توفیق الهی، در كنار ملت فلسطین ایستادیم، در كنار ملتهای انقلاب‌كرده‌ی مسلمان ایستادیم، در كنار مردم مظلوم بحرین ایستادیم، در كنار همه‌ی كسانی كه در مواجهه‌ی با آمریكا و صهیونیسم قرار دارند، ما ایستادیم و از آنها دفاع میكنیم و در این مورد از هیچ كس و هیچ قدرتی ملاحظه نمیكنیم.