[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در حرم رضوی در آغاز سال ۹۱ - 1391/01/01
عنوان فیش : تحریم اقتصادی, فرصت تحریم
کلیدواژه(ها) : تحریم اقتصادی, فرصت تحریم
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
این روحیه‌ی احساس فرصت بودن تحریم دشمنان، خیلی باارزش است.