[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری - 1390/12/18
عنوان فیش : اهمیت به قانون, جایگاه مجلس شورای اسلامی, قانون, قانون‌گذاری, مجلس شورای اسلامی
کلیدواژه(ها) : اهمیت به قانون, جایگاه مجلس شورای اسلامی, قانون, قانون‌گذاری, مجلس شورای اسلامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
اهمیت کشور به تنظیم قوانین این کشور است.

مربوط به :بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری - 1390/12/18
عنوان فیش : قانون, قانون‌گذاری, اهمیت به قانون, مجلس شورای اسلامی
کلیدواژه(ها) : قانون, قانون‌گذاری, اهمیت به قانون, مجلس شورای اسلامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
ما در همه‌ی مسائل احتیاج داریم به قانونهای راهگشا.

مربوط به :بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری - 1390/12/18
عنوان فیش : قانون, قانون‌گذاری, اسلام
کلیدواژه(ها) : قانون, قانون‌گذاری, اسلام
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
در تنظیم قوانین، در گزینش افراد، معیار ما اسلام است.