[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار مردم آذربایجان - 1390/11/26
عنوان فیش : دست قدرت الهی, عزم راسخ, همت
کلیدواژه(ها) : دست قدرت الهی, عزم راسخ, همت
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
دلهای مردم دست خداست. این عزم و اراده‌های راسخ، مصنوع ید قدرت الهی است.

مربوط به :بیانات در دیدار مردم آذربایجان - 1390/11/26
عنوان فیش : دست قدرت الهی
کلیدواژه(ها) : دست قدرت الهی
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
خدا با شماست، خدا با شماست. «من کان للَّه کان اللَّه له»؛ وقتی ملت در راه خدا حرکت میکند، خدا به او کمک میکند، سنتهای الهی به او کمک میکنند. دلهای مردم دست خداست. این عزم و اراده‌های راسخ، مصنوع ید قدرت الهی است و ان‌شاءاللَّه خدای متعال در این انتخابات هم به این مردم کمک خواهد کرد.