[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :خطبه‌های نماز جمعه تهران + ترجمه خطبه عربی - 1390/11/14
عنوان فیش : اعتماد متقابل مردم و نظام, مردم
کلیدواژه(ها) : اعتماد متقابل مردم و نظام, مردم
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
وقتی یک رژیمی، یک نظامی از لحاظ گفتمان، از لحاظ منطق، در چشم مردم خودش ساقط بشود، دیگر امیدی به بقای این رژیم نیست.