[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار رئیس‌جمهوری و اعضای هیأت دولت - 1390/06/06
عنوان فیش : صادرات غیرنفتی
کلیدواژه(ها) : صادرات غیرنفتی
نوع(ها) : فیش موضوعی

متن فیش :
مسئله‌ی واردات را هم كه گزارش دادند، البته جزو نگرانی‌های من است. حالا این گزارش هم هست؛ لیكن آنچه كه انسان مشاهده میكند، یك قدری نگرانی‌آور است. درست است؛ ممكن است رشدِ نسبت واردات به صادرات غیر نفتی ما كاهش پیدا كرده، این رشد كم شده - این خودش چیز مثبتی است - اما به این اكتفاء نكنید. بخصوص در همین زمینه‌های زراعی و باغی و اینها كه ذكر كردند، اینها چیزهائی است كه بایستی هرچه میتوانیم، از واردات اینها پرهیز كنیم. بروید سراغ همان صنعتی‌سازی صادرات كشاورزی؛ همین چیزی كه در گزارشها هم بود. اینها چیزهای مهمی است؛ ان‌شاءاللَّه روی اینها تكیه شود. مردم هم تحمل میكنند و میپذیرند.