[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار فعالان بخش‌های اقتصادی کشور - 1390/05/26
عنوان فیش : صادرات غیرنفتی
کلیدواژه(ها) : صادرات غیرنفتی
نوع(ها) : فیش موضوعی

متن فیش :
مسئله‌ی دیگر هم مسئله‌ی صادرات است. البته دولت وظیفه دارد به صادرات و صادركننده كمك كند. خوشبختانه - همان طور كه یكی از آقایان گزارش دادند - صادرات غیرنفتی رشد خیلی خوبی داشته؛ بعد از این هم رشد بیشتری خواهد داشت؛ انتظار هم داریم كه در آینده بتواند رشد متناسب خودش را داشته باشد؛ به طوری كه معادله‌ی صادرات و واردات حتماً مثبت باشد. ما باید به اینجا برسیم و بتوانیم خودمان را از درآمد نفت واقعاً بی‌نیاز كنیم. یكی از بزرگترین بلیات اقتصاد ما، و نه فقط اقتصاد ما، بلكه بلیات عمومی كشور، وابستگی ما به درآمد نفت است.
من چند سال قبل از این گفتم - البته آن وقت مسئولین دولتی از این حرف هیچ استقبال نكردند - ما باید به جائی برسیم كه اگر یك روزی به خاطر قضایای سیاسی، اقتضائات سیاسی، یا اقتضائات اقتصادی در دنیا، اراده كردیم كه صادراتخودمان را مثلاً برای مدت پانزده روز یا یك ماه متوقف كنیم، بتوانیم. شما ببینید این كار چه قدرت عظیمی را برای یك كشور تولید كننده‌ی نفت به وجود می‌آورد كه یك وقت اگر اراده كرد، بگوید آقا من از امروز تا بیست روز نفت صادر نمیكنم. ببینید چه حادثه‌ای در دنیا به وجود می‌آید. امروز ما نمیتوانیم این كار را بكنیم، چون به این درآمد احتیاج داریم. اگر یك روزی اقتصاد كشور از درآمد نفت و صادرات نفت بریده شود، این توان را ملت ایران و نظام اسلامی در ایران به دست خواهد آورد؛ كه تأثیرگذاری‌اش در دنیا فوق‌العاده است. ما باید به اینجا برسیم. خب، این حمایت میخواهد؛ باید از صادرات حمایت بشود