[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در اجتماع بزرگ مردم قم‌ - 1389/07/27
عنوان فیش : اسلام منهای روحانیت, اسلام منهای سیاست, نقشه دشمن, دشمن
کلیدواژه(ها) : اسلام منهای روحانیت, اسلام منهای سیاست, نقشه دشمن, دشمن
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
دشمنان دو نکته‌ی اساسی را در باب دین دنبال میکنند یکی اسلام منهای روحانیت است؛ یکی هم اسلام منهای سیاست است.

مربوط به :بیانات در اجتماع بزرگ مردم قم‌ - 1389/07/27
عنوان فیش : نقشه دشمن, دشمن, نقشه راه دشمن
کلیدواژه(ها) : نقشه دشمن, دشمن, نقشه راه دشمن
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
هر آنچه را که دشمن بر روی آن تکیه میکند و نقشه‌ی راه دشمن و طرح کلی دشمن بر روی آنها متمرکز است، او میتواند برای ما هم یک طرح کلی و نقشه‌ی راهی را در اختیار بگذارد.