(این محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است. امام خمینی (ره )                     ملت ما به برکت خون و قیام امام حسین و به برکت روح حسینی توانست قیام کند . (مقام معظم رهبری